What's in Jisu's bag?

An occasional log of what jisu is carrying.